Vpis nepremičnine - Vključitev v našo ponudbo pomeni pomembno prednost, saj boste s tem vključeni v aktivno iskanje kupcev za vašo nepremičnino.

Vpis nepremičnine
 • Svetovanje pri nakupu in prodaji nepremičnine
 • finančno in davčno svetovanje
Naročite se na posvet v info točki

Splošni pogoji poslovanja družbe PORTAL nepremičnine, Dejan Grošelj s.p.

Izrazi v teh pogojih

Posrednik: Portal nepremičnine, Dejan Grošelj s.p., Graška c. 28/A, 1270 Litija
Naročitelj: fizična ali pravna oseba, ki s posrednikom sklene pogodbo o posredovanju.
Posredniška pogodba: s posredniško pogodbo se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe o prodaji oziroma najemu nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje, da mu bo za to dal določeno plačilo, če bo pogodba sklenjena.

Plačilo za posredovanje pri nakupu oziroma prodaji

Plačilo za posredovanje (provizija) pri nakupu oziroma prodaji znaša največ 4% od pogodbene cene nepremičnine, ki je predmet posredovanja, če se stranki ne dogovorita za nižjo provizijo. Davek na dodano vrednost ni vključen v provizijo in se zaračuna dodatno. V primeru, da je dogovorjeno, da plačilo posredovanja plačata obe stranki (kupec in prodajalec), se znesek dogovorjene provizije določi v posredniški pogodbi za vsakega udeleženca v pravnem poslu posebej, vendar skupna provizija ne sme presegati 4% od pogodbene cene nepremičnine.
Kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od tolarske protivrednosti 10.000 EUR omejitev najvišje provizije ne velja.

Storitve posredovanja, ki jih vsebuje provizija pri nakupu oziroma prodaji:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe (notarske storitve);
 • ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo) in podobno;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • oglaševanje prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 • ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine;
 • seznanjanje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na ugotovljene napake;
 • telefonsko komuniciranje s stranko;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev posla;
 • sestava prodajne pogodbe s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika;
 • hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla;
 • nadzor izvrševanja kupoprodajne pogodbe, sestava primopredajnega zapisnika in primopredaja nepremičnine;
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

Če posrednik katere izmed storitev, navedenih v teh splošnih pogojih v storitvah posredovanja, ki jih vsebuje provizija pri nakupu oz. prodaji na željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja provizije.

Plačilo za posredovanje pri najemu oziroma oddaji

Plačilo za posredovanje (provizija) pri najemu oziroma oddaji, se obračuna v višini dvo mesečne najemnine. Kadar posrednik posreduje za obe stranki, (najemnik in najemodajalec) ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovice. Davek na dodano vrednost ni vključen v provizijo in se zaračuna dodatno.

Storitve posredovanja, ki jih vsebuje provizija pri najemu oziroma oddaji:

 • sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • seznanitev naročitelja s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene najema oz. oddaje nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja z vrsto in višino davčnih obveznosti in drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • oglaševanje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način;
 • preverjanje pravnega stanja nepremičnine in morebitnih pravic tretjih;
 • preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);
 • organizacija in vodenje ogledov, sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
 • priprava pogodbe o najemu;
 • telefonsko komuniciranje s stranko;
 • druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

Če posrednik katere izmed storitev, navedenih v teh splošnih pogojih v storitvah posredovanja, ki jih vsebuje provizija pri najemu oz. oddaji na željo naročitelja ne opravi, naročitelj ni upravičen do znižanja provizije.

Ostala določila

Če naročitelj prekine pogodbo o posredovanju v nasprotju z dobro vero in poštenjem ali če ne želi skleniti pogodbe z osebo, s katero ga je seznanil posrednik, pod pogoji, ki jih je pred tem sporočil posredniku, je le temu dolžan povrniti škodo, ki mu jo s tem povzroči.

Navedeni pogoji so sestavni del vsake posredniške pogodbe, sklenjene med posrednikom in naročiteljem.

Glede vprašanj, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji se neposredno uporabljatata Obligacijski zakonik in Zakon o nepremičninskem posredovanju.

Portal nepremičnine, Dejan Grošelj s.p.